Afvalwater en afvalwaterzuivering

Afvalwater:

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Tegenwoordig wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van gescheiden stelsels. Het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) worden door twee aparte stelsels afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer (RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt meestal droogweerafvoer (DWA) genoemd. Regenwaterafvoer wordt soms ook wel aangeduid als hemelwaterafvoer (HWA). De droogweerafvoer leidt naar de afvalwaterzuivering. Omdat er geen sprake is van extreme pieken en dalen in de afvoer zijn overstorten hier niet nodig. Het regenwater wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd.

Afvalwater.PNG                      afvalwater2.PNG

We kennen grofweg twee verschillende soorten rioleringsstelsels; vrij verval en drukriolering

Vrij vervalriolering maakt gebruik van de zwaartekracht om het water naar de plaats van bestemming te laten lopen. De rioolbuizen worden onder een kleine helling aangelegd, waardoor het regen- en afvalwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij verval). Een nadeel van deze manier is dat buizen heel precies en vaak op grote diepte moeten liggen om te voldoen aan de minimale helling voor goede afstroming.

Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of onpraktisch of ondoelmatig, dan wordt vaak drukriolering toegepast. Drukriolering wordt vaak in het buitengebied toegepast om het afvalwater van verspreid liggende boerderijen en andere percelen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie te vervoeren.

Bij drukriolering wordt het rioolwater in een put verzameld. Als het waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt, dan zorgt het systeem er automatisch voor dat de put geleegd wordt. Een rioolwaterpomp pompt het water in de persleiding.

Bedu Pompen levert en installeert complete pompgemalen. Dit kunnen gemalen zijn met een beton- of PE-put. De afmetingen, inhoud, aansluitingen en afdekking worden op maat gemaakt, geheel afgestemd op uw situatie. Naast het leveren en installeren van nieuwe pompgemalen, renoveren wij ook bestaande gemalen. Indien nodig kan het complete leidingwerk worden vervangen, alsmede de pomp(en), besturing, niveauregeling etc.

Qua rioolwaterpompen levert Bedu Pompen o.a. versnijdende dompelpompen, pompen met teruggetrokken (vortex) waaier en pompen met kanaalwaaier.

Afvalwaterzuivering:

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (kortweg rwzi), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (kortweg awzi) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd.
                                                                               

Industrieel afvalwater uit bepaalde industrieën voldoet vaak niet aan de vereiste normen om te worden geloosd, laat staan om te worden hergebruikt in het proces. Veel industriële bedrijven hebben daarom een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Een zuiveringsproces voor afvalwater wordt opgedeeld in enkele processtappen waaronder:
    1. Primaire zuivering, gericht op verwijdering van deeltjes op basis van hun grootte. Toegepaste systemen van primaire zuivering zijn o.a.:

 • Roostergoedverwijdering
 • Sedimentatiesystemen voor het verwijderen van zware deeltjes
 • Olie/Water-afscheiders voor het verwijderen van vrije olieën en vetten
 • Coagulatie & flocculatie voor het vlokken van geëmulsifeerde materialen
 • Flotatiesystemen voor het verwijderen van fijne afscheidbare stoffen

    2. Secundaire zuivering (biologische zuivering), gericht op verwijdering van organische stoffen o.a. door:

 • Aerobe biologische zuiveringssystemen, verwijdering van vervuiling d.m.v. beluchten van het afvalwater.
 • Anaerobe biologische zuiveringssystemen, verwijdering van vervuiling onder anaerobe condities

 

   3. Tertiaire zuivering (biologische zuivering), gericht op verwijdering van nutriënten. Systemen hiervoor zijn o.a.:

 • Zandfilters
 • Mediafilters
 • Actief koolfilters
 • Belucht actief koolfilters
 • Desinfectie
 • Membraansystemen, types MF, UF en RO

Bedu Pompen levert voor deze processen een uitgebreid assortiment dompelpompen, droog opgestelde centrifugaalpompen met grote vuildoorlaat, excentrische wormpompen, doseerpompen, beluchtingssystemen, mixers, flowmakers, polymeer aanmaakinstallaties etc. Ook is Bedu Pompen gespecialiseerd in het repareren en reviseren van deze producten, ongeacht het merk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Ga terug

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.